đạn chưa nổ trong Tiếng Anh là gì?

đạn chưa nổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạn chưa nổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạn chưa nổ

    * dtừ

    dud