đạn bắn ra trong Tiếng Anh là gì?

đạn bắn ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạn bắn ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạn bắn ra

    * dtừ

    projectile