đạn cao xạ trong Tiếng Anh là gì?

đạn cao xạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạn cao xạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạn cao xạ

    * dtừ

    antiaircraft ammunition