đĩa viđêô trong Tiếng Anh là gì?

đĩa viđêô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đĩa viđêô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đĩa viđêô

    videodisc

    đầu đĩa viđêô videodisc player