đĩa ăn xúp trong Tiếng Anh là gì?

đĩa ăn xúp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đĩa ăn xúp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đĩa ăn xúp

    * dtừ

    soup-plate