đĩa gạn kem trong Tiếng Anh là gì?

đĩa gạn kem trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đĩa gạn kem sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đĩa gạn kem

    * dtừ

    creamer