đám người trong Tiếng Anh là gì?

đám người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đám người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đám người

    group of people