đàn tràng trong Tiếng Anh là gì?

đàn tràng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đàn tràng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đàn tràng

    (cũ) makeshift platfrom (for worsshipping buddha)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đàn tràng

    (cũ) Makeshift platfrom (for worsshipping buđha)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đàn tràng

    makeshift platform (for worshipping Buddha)