đàn nguyệt trong Tiếng Anh là gì?

đàn nguyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đàn nguyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đàn nguyệt

    vitenamese two chord guitar

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đàn nguyệt

    Vitenamese two chord guitar

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đàn nguyệt

    Vietnamese two chord guitar