đàn năm dây trong Tiếng Anh là gì?

đàn năm dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đàn năm dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đàn năm dây

    * dtừ

    pentachord