wrist pin lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrist pin lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrist pin lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrist pin lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrist pin lock

    * kỹ thuật

    ô tô:

    khóa chặn chốt pittông