wriggling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wriggling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wriggling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wriggling.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wriggling

  Similar:

  writhe: to move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling)

  The prisoner writhed in discomfort

  The child tried to wriggle free from his aunt's embrace

  Synonyms: wrestle, wriggle, worm, squirm, twist

  wiggly: moving in a twisting or snake-like or wormlike fashion

  wiggly worms

  Synonyms: wriggly, writhing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).