squirm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squirm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squirm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squirm.

Từ điển Anh Việt

 • squirm

  /skwə:m/

  * danh từ

  sự đi ngoằn ngoèo, sự bò ngoằn ngoèo (như rắn); sự quằn quại

  (hàng hải) chỗ thừng vặn

  * nội động từ

  ngoằn ngoèo, vặn vẹo; quằn quại

  (từ lóng) cảm thấy lúng túng, tỏ ra lúng túng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • squirm

  Similar:

  wiggle: the act of wiggling

  Synonyms: wriggle

  writhe: to move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling)

  The prisoner writhed in discomfort

  The child tried to wriggle free from his aunt's embrace

  Synonyms: wrestle, wriggle, worm, twist