workable plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workable plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workable plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workable plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workable plan

    * kinh tế

    kế hoạch khả thi