workable competition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workable competition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workable competition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workable competition.

Từ điển Anh Việt

  • Workable competition

    (Econ) Cạnh tranh có thể thể thực hiện được.

    + Việc xây dựng và chọn lọc ra khái niệm về Cạnh tranh có thể thể thực hiện được hình thành trên quan điểm rằng mô hình trừu tượng về cạnh tranh hoàn hảo là một ý tưởng không thực tiễn và không thể đưa ra một căn cứ hoạt động cho chính sách cạnh tranh.