workable concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workable concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workable concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workable concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workable concrete

    * kỹ thuật

    bê tông dễ đổ

    bê tông dễ gia công