wagner ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagner ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagner ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagner ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagner ground

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự nối đất kiểu Wagner

    sự tiếp đất kiểu Wagner