wagnerism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagnerism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagnerism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagnerism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagnerism

    * kỹ thuật

    y học:

    liệu pháp gây sốt rét