wagner earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagner earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagner earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagner earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagner earth

    * kỹ thuật

    điện:

    phương pháp nối đất Wagner