wagnerian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagnerian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagnerian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagnerian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wagnerian

    a follower of the theories or an admirer of the music of Richard Wagner

    of or relating to Richard Wagner or his music

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).