wagner fineness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagner fineness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagner fineness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagner fineness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagner fineness

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ nghiền mịn theo Oanhe