update run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

update run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm update run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của update run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • update run

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chạy để cập nhật