update mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

update mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm update mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của update mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • update mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ cập nhật