unspeakable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unspeakable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unspeakable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unspeakable.

Từ điển Anh Việt

  • unspeakable

    / n'spi:k bl/

    * tính từ

    không thể nói được, không diễn t được; không t xiết

    unspeakable joy: niềm vui không t xiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet