union type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

union type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm union type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của union type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • union type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu UNION