travel of piston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

travel of piston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm travel of piston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của travel of piston.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • travel of piston

    * kỹ thuật

    khoảng chạy của pittông