transport theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transport theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transport theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transport theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transport theory

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    lý thuyết vận chuyển