transport matrix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transport matrix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transport matrix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transport matrix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transport matrix

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ma trận vận tải