transport and communications aircraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transport and communications aircraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transport and communications aircraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transport and communications aircraft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transport and communications aircraft

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy bay vận tải và truyền thông