translation point code (tpc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

translation point code (tpc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm translation point code (tpc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của translation point code (tpc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • translation point code (tpc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mã điểm dịch