translation (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

translation (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm translation (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của translation (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • translation (vs)

    * kỹ thuật

    sự dịch