torsi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torsi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torsi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torsi.

Từ điển Anh Việt

  • torsi

    xem torso