timing variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timing variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timing variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timing variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • timing variation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự biến đổi nhịp độ