thermal impulse response (tir) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermal impulse response (tir) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermal impulse response (tir) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermal impulse response (tir).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermal impulse response (tir)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đáp ứng xung nhiệt