theodore samuel williams nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theodore samuel williams nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theodore samuel williams giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theodore samuel williams.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theodore samuel williams

    Similar:

    williams: United States baseball player noted as a hitter (1918-2002)

    Synonyms: Ted Williams

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).