theodore harold white nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theodore harold white nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theodore harold white giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theodore harold white.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theodore harold white

    Similar:

    white: United States political journalist (1915-1986)

    Synonyms: T. H. White

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).