theodore francis powys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theodore francis powys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theodore francis powys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theodore francis powys.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theodore francis powys

    Similar:

    powys: British writer of allegorical novels; one of three literary brothers (1875-1953)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).