telephone numbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone numbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone numbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone numbers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telephone numbers

    * kỹ thuật

    số điện thoại