telephone numbering mapping (ietf) (enum) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone numbering mapping (ietf) (enum) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone numbering mapping (ietf) (enum) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone numbering mapping (ietf) (enum).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telephone numbering mapping (ietf) (enum)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ánh xạ đánh số điện thoại (IETF)