telephone message management system (tmms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone message management system (tmms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone message management system (tmms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone message management system (tmms).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telephone message management system (tmms)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống quản lý tin báo qua điện thoại