teaching wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teaching wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teaching wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teaching wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • teaching wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường (để) giảng dạy (tường có bảng và thiết bị)