teaching machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teaching machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teaching machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teaching machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • teaching machine

    * kinh tế

    máy dạy học