tariff reduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tariff reduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tariff reduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tariff reduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tariff reduction

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giảm cước vận chuyển