tariff provision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tariff provision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tariff provision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tariff provision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tariff provision

    * kinh tế

    điều quy định về thuế quan

    quy định về thuế quan