tariff admendment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tariff admendment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tariff admendment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tariff admendment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tariff admendment

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sửa đổi giá cước