tariff protection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tariff protection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tariff protection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tariff protection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tariff protection

    * kinh tế

    sự bảo hộ thuế quan