syndicate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syndicate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syndicate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syndicate.

Từ điển Anh Việt

 • syndicate

  /'sindikit/

  * danh từ

  Xanhđica, công đoàn, nghiệp đoàn

  tổ chức cung cấp bài báo (cho một số báo để cùng đăng một lúc)

  nhóm uỷ viên ban đặc trách (đại học Căm-brít)

  nhóm người thuê cung chỗ săn, nhóm người thuê chung chỗ câu

  * ngoại động từ

  tổ chức thành công đoàn, tổ chức thành nghiệp đoàn

  cung cấp (bài báo, tin tức...) qua một tổ chức chung (cho một số báo để đăng cùng một lúc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • syndicate

  * kinh tế

  công đoàn

  liên hiệp

  liên hợp thành tổ hợp xí nghiệp

  nghiệp đoàn

  tổ chức thành công đoàn

  tổ chức thành nghiệp đoàn

  tổ hợp

  tổ hợp xí nghiệp

  tổ xí nghiệp

  xanhđica

  xanh-đi-ca nghiệp đoàn

  * kỹ thuật

  nghiệp đoàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • syndicate

  a loose affiliation of gangsters in charge of organized criminal activities

  Synonyms: crime syndicate, mob, family

  a news agency that sells features or articles or photographs etc. to newspapers for simultaneous publication

  join together into a syndicate

  The banks syndicated

  organize into or form a syndicate

  sell articles, television programs, or photos to several publications or independent broadcasting stations

  Similar:

  consortium: an association of companies for some definite purpose

  Synonyms: pool