swim suit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swim suit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swim suit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swim suit.

Từ điển Anh Việt

  • swim suit

    /'swim'sju:t/

    * danh từ

    bộ quần áo bơi