swear in (to swear somebody in) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swear in (to swear somebody in) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swear in (to swear somebody in) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swear in (to swear somebody in).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swear in (to swear somebody in)

    * kinh tế

    bắt (ai) tuyên thệ trước khi nhậm chức