swear-word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swear-word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swear-word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swear-word.

Từ điển Anh Việt

  • swear-word

    /'sweəwə:d/

    * danh từ

    câu chửi rủa, lời nguyền rủa